GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]
GN로지텍(주)
인천 NO.1 TOTAL물류 [쇼링/CFS/적출/적입/컨테이너 운송/창고보관]

GN로지텍(주)

1544-5225

Fax : 0505-182-5777    E-mail : logitech@gnvalue.com 

지엔로지텍(주)

상호 : 지엔로지텍(주)

주소: 인천광역시 연수구 송도동 407-3(가번지) 인천선광신항터미널 옆 

대표자 : 김훈기 

대표문의 : 1544-5225       팩스 : 0505-182-5777      이메일 : logitech@gnvalue.com Copyrights ⓒ GN Logitech Co., Ltd. 2019

화물자동차운송사업허가:연수-1-0155호  

사업자등록번호 : 645-87-01628